Дил розларим сизга армугон!
Дилсора Фозилова
Dilsora Fozilova

5/17/2008 12:19:17 PM
Хитойда яна беш миллион уйсиз

Душанба куни Хитойнинг Сичуан провициясида содир булган дахшатли ер силкинишидан беш миллионга якин ахоли уйсиз колди - дейди хитой маъмурлари.
Хозиргача олинган маълумотларга караганда 22.069 кишининг улими аникланган ва минглаб одамлар ханузгача бедараклигича колмокда. Маълумотлар 50 000 га якин киши ер силкиниши окибатида улган булиши мумкинлигини курсатмокда.
Хитой призиденти Ху Жинтао офат юз берган вилоятларга сафар этар экан, вакт - бу куткарув жароёнидаги энг мухим омил эканлигини такидлади.
ББС мухбири М.Бристовнинг вокеа жойидан хикоя килишича, душанба куни Ханванг шахри кучаларида йигиб олинишини кутиб ётган мудаларни куриш мумкин эди. Тог этагида жойлашган бу шахар бутунлай бузилиб кетган. Юзлаб болалар мактабнинг бузилган биноси остида колишган. Куткарув ишлари олиб борилаётган мактаблар аянчли ахволда. Сон саноксиз ота оналар болаларидан умидвор булиб куз тикиб утиришибди - дейди у. Топилган мурдалар сарик жилдларга уралиб кариндош уруглари топиб олиши учун бузилмай колган мактаб биносида сакланмокда. Тирик топилишига умидвор булиб утирган она, 18 яшар углининг жасадини мактабдаги сарик жилдга уралган мурдалар орасидан топгани жуда аянчли холатга сабаб булди дейди янгиликлар мухбири.
Бош министр Вин Жиабао бу ер силкинишини 1949 йилда Фукаролар Республикаси ташкил этилгандан кейинги энг кучли, энг куп зарар етказган табиий офат деб атади. Унинг таъкидлашичам у ер силкиниши, 240 000 киши дунёдан утган 1976 йилдаги Тангшан ер кимирлашидан хам кучлирок булди.
Ер силкиниши содир булган эски шахарчалардаги 80%, янги шахарчалардаги 60% бинолар вайрон булган деб айтилмокда. Хитой нима сабабдан жуда куп мактаблар силкинишдан кейинги енгил кимирлашлар давомида бузилиб кетганлигини аниклаш учун текширув эълон килди. Чунки мактаб биноларининг курилиш инструкциясида бундай ер кимирлашга чидамли деб курсатилган. Кейинги, бири 5.9 баллни ташкил этган кимирлаш давомида регионда бузилишлар давом этган, ер кучишларига сабаб булган ва натижада транспорт воситалари ер остида колган ва эндигина кайта тикланган алокалар кайтадан узилган.

Сичуан хокими уринбосари Ли Чендгюннинг айтишича 4.8 миллион киши вактинча бошпана билан таъминланган. Уйсиз колганлар кулами факат Жима кунигина ойдинлашган. Шу кунга кадар алокалар ва баъзи шахар ва кишлокларга борадиган йуллар беркилиб колган эди дейди маъмур шахс АФП янгиликлар агентлигига.
Вайрона остида колганларни излаш ишлари давом этмокда, жума кунигача турт киши тирик тортиб олингани хакида маълумот таркатилди. Хитойнинг асосий тиббий ва харбий кучлари ер кимирлаши окибатида вайрон булган шахарлардаги ахволни енгиллаштиришга каратилган. Бир канча кушни давлатлар хам Хитойга уз куткарув гурухларини киритмокдалар.

Силкинишдан турт кун кейин Хитой телевиденияси вайроналар орасидан тортиб олинган холсиз ва жарохатлари богланган беш яшар боланинг расмини курсатди.
Палаткаларда яшаётган талабалардан бири шундай хикоя килади: "Биз палаткалардан иборат шахарчада ётибмиз. Ер силкиниши утган душанбада содир булди. Хамма талабалар ётокхоналаридагилар силкинишдан олдин палаткаларга эвакувасия килинди. Хамма палаткалар остида ухлаяпти. Палатка ичи нам ва биз жуда совук котмокдамиз. Кеча ёмгир ёккан эди, бугун хаво бироз яхши. Шароит огир, аммо биз бу кийинчиликларни енгишимиз керак. Бизда бироз масаллик ва сабзавотлар бор. Узимиз пишириб ейишга харакат килаяпмиз"

Топилган мурдалар сарик жилдларга уралиб кариндош уруглари топиб олиши учун бузилмай колган мактаб биносида сакланмокда. Тирик топилишига умидвор булиб утирган она, 18 яшар углининг жасадини мактабдаги сарик жилдга уралган мурдалар орасидан топгани жуда аянчли холатга сабаб булди дейди янгиликлар мухбири.

Табиий офат юз берган вилоятларда кидирув ва куткарув ишлари, шу билан бирга ер силкинишини келтириб чикарган омиллар урганилмокда.

Манба:

Инглиз тилидан Дилсора Фозилова таржимаси.


Alberta Employment and Immigration’s New Regulation is Welcoming Foreign Skilled Workers

Аннабель Лайьон билан учрашув

Олма Нега тишланган?

Америка тарихида буюк янгилик кутилмокдами?

Стефан Харпер Европага сафар килади.

Росия лидери хитойга сафар килди

Эдвардс Обамани куллади

Хитойда яна беш миллион уйсиз

Наврузингиз муборак булсин!

Бу миллатга "Бургут"лар керак...

Биздаги шижоатни ва рухни синдиролмайдилар.

Абдурахим Пулатовга очик мактуб

Майсаларни униб чикишига имкон берайлик!

Сархадинг каерда халким?

Ирода курашда тугулади...

Хатоларни тан олмок фурсати етди.

Каро кунлар кимнинг айби...?

Китоблар сехри

Ёшлар бош кутарди

Бирдамлик хакида фикрларим.

Хак сари кадам.

Милллатнинг яхши ёмони булмайди...

Аждодларларга муносиб...

Укамга мактуб.

Кун кузларин юмганда...

Умримни олинглар...

Умримни олинглар...

Нега..? Нега..? Нега..?

Табрик!

Туркистон халқларининг миллий жамияти

Аввал фикрлар бирлашсин