Дил розларим сизга армугон!
Дилсора Фозилова
Dilsora Fozilova

4/1/2007 12:08:11 AM
Бухоро йиглади.

Утмишингга бокса куз, вох, шунча куз ёшми санга,  
Шунча ук, шунча камон-у, шунча бардошми санга,  
Яна "Оллох назар этган" номи йулдошми санга,  
Кунглима чайла куриб доги Бухоро йиглади.  
 
Тингладик кимнинг гумонин, битта рост жумла кутиб,  
Наршахий турганда "Тарихи Бухоро"ни тутиб,  
Бири-борим сайкал этган манзилин сирдон этиб,  
Бузилмай тахмони "Тарихи Бухоро" йиглади.  
 
Кайси султон булмади зор ошиги Сугдиёна,  
Бухоро Вардона эрди, Гиждувони Каркана  
Гуё шатранж уйнагандай бори юрт сурди дона,  
Хар юришда уртаниб Сугду-Бухоро йиглади.  
 
Келди Шопур ёр булай деб, Бухоро дилнозига,  
Ёр эмас, васли Бухоро тори Эрон созига,  
Бир арик сувдин Шопиркон хам яралди бозига,  
Чин амир кизига ошиги Бухоро йиглади.  
 
Кутайба шамшири этди улус конидан шароб,  
Ул "Ислом" номи била этди гариб элни хароб,  
Муканна чикди майдонга бетига тортиб никоб,  
Минг улиб, минг тирилган рухи Бухоро йиглади.  
 
Самоний даврида гумбаз минорлар тукди викор,  
"То тирикманки - деди - ман бул Бухорога девор"  
То хануз хоки-пойидин айлагай халки тумор,  
Жисмини ерга куйиб бахши Бухоро йиглади.  
 
Амири-охири булди Мухаммад ул Олимхон,  
Яна етмиш йил таланди, йиглади зори-нолон  
Яна ун беш йил жигар куймакдин эмасдир омон.  
Таланиб тиллолари чоги Бухоро йиглади  
 
Утди шох, утди амир лек, колди жонсиз излари  
Кукалдошу - Хонака, Мохи-Хосса юлдузлари,  
"Бибихоним"га баробардир Кулиён юзлари,  
Кумилиб ховузлари боги Бухоро йиглади.  
 
Этгали обод заминни ришта ёйди Зарафшон,  
Бир кулин Руди-Зар этди, бир кулин этди Жилвон,  
Ромитанни бустон этди айланиб оби-равон,  
Сахрога жон киргизиб кухи Бухоро йиглади.  
 
Топдилар бунда таваллуд Бухорий, Замахшарий,  
Ибн Сино, Гиждувоний, Бустоний, Накшбандий,  
Даво булди дунё гамига хануз илми оний,  
Баридин айро колиб багри Бухоро йиглади.  
 
Кел Амира, елкангга сол хиркаи-тажрид бугун,  
Энди сенми, дард кушарга дардига ёхуд бугун,  
Бир каландардай бориб,чашминг висолин тут бугун,  
Фирогинг оловланиб чуги Бухоро йиглади.


Мен сендан кетмадим

Олис юртда омон бўлганим басми?

Адашган Кема

Тош йуллар

Билмайди деб уйлардинг Она!

Волидамга

Эссиз утиб кетганнинг жони...

Деразамдан нурдай сингиб кел!

Хат

Кузингизга кучмасин дардим...

МЕНГА ШЕЪР АЙТАДИ ШОИР СУВРАТИ

Хасратлашайлик.

Сизни яна кутавераман...

Юлдузларга тош отадилар

Ёлгиз соя

Тинмадингга Онажон

Богда жийда гуллаганга ухшайди

Гийбатчи фосикларга

Кудратинг нимада

Бахор хам келарми надомат билан?

Яхшиямки билмаган эдим...

Хаёлимда дунё бор

Сен Камарсен...

Араз

Тошдан садо

Дилкаш одамлар

Шоирлар Ватани

Хулоса

Юртдошларга янги йил тухфаси

Ёмгир тинмасин

Ёд

Ягонам

Куйинмокка арзимас...

Хаёл билан ёнингга кетдим

Согиндим

Сен оёк босганда копконга...

Дилдошга зор этдинг

Келмадинг

Онамнинг суврати

Алла болам алла-ё

Бухорода оловлар ёнди...

Ёдгор Обидга

Онамга

Тингла булбул...

Гудак армон

Осон эмас

Мен усган кишлок

Бошкадир...

Бевакт ёккан кор..

Сен менга энг мунгли кушингни айт...

Сенинг нечун сочларинг оппок?

Ёш билан...

Уртагай...

Сен наврузга ишонгин болам

Майли тошлар отгин...

Юракка ухшар

Хузурингга бораман узим.

Илгамок душвор

Калбимнинг тилини билмайди тилим

Куклам

Найлайин

Кордай тукилсам...

Узбекистон кахрамонлари

Сабина

Нурафшон кунда гам этма...

Шеър ёзаман корачигингга...

Лулижон...

Мени излама...

Бир кун чакмок булиб ёниб бораман

Кузларингни ой нурида курмаганлар...

Огринаман... огринаман миллатим...

Тунги тилак

Минораи Калон

Муродига етдими жоним?

Согинч изтироби.

Юрагимга ухшар куз фасли...

Хумо кунадими золим бошига?

Янгалар

Мухаммас битгунчалар.

Келки ишк...

Бухоронинг зардуз кизлари.

Аёл…

Жийда гуллаганда

Хаёт кушиги

Багрингда огрик бор сезаман.

Мактов

Илон

Карзга ботдим...

Ухламай чикасан тушларимда сан.

Бирлашмок керак

Достон булур...

Такдир...

Истайман

Хаёллар сураман холос.

Мени ёдга оласанми хеч?

Бурон тугулмокда

Уйгон Бухоро

Ёмгир

Хадя

Ёлгон сузламанг

Шодмасмен

Келин зори

Б суз уйини

Куёш

Отамнинг уйи.

Хор айласанг

Гулижон

Кузмунчокларим

Жони курбонингни ол

Эл менинг онамдир…

Ойнинг сири

Чопиб кетаяпман

К суз уйини

С суз уйини.

Хаёлларинг умр йулларинг

Кечиролмай узим узимни...

Деди: Фарзинг адо этгил...

Жимжитликнинг гавголари

Айламас

Дуст булмок осонмас

Устимдан куларган булардинг

Шоирнинг аёлига

Жаннатга ким лойик?

Мен сажда киламан

Узбек аёли

Одамийлик киссаси

Бир бор имкон бермай кетдинг адоларингга

Ишк шароби

Хорижлик дустларимга

Йулсизлар

Сунги кунгирок

Тушлар энди мени тинч куйинг...

Бир куни тогларга айланар дунё

Иложим йук мани...

Инсон суз учунми...?

Дийдор киёматга колган Отажон!

Эхтиёж ва хохиш

Ойга боксам курингай...

Бахор гуллади

Одамлар...

Амрикодан уйланаман (хазил)

Эгасига коладир.

Орзулари осмон киз

Юрагим санчийди...

Алпомиш тугмадинг она

Хандаман

Сазо килдинг мани

Овозим (2)

Овозим

Йуловчи

Бухоро йиглади.

Йиглашим керак

Юртдан олисда

Накадар огир...

Ёқут ғунча

Навруз келмади

Ёрил тош

Илхом фариштасига

Жавоб

Бугуннинг шеъри

Умидсизлик

Суз...

Ғиждувон

Аёл елкаси

Куйма кунгил

Карнай овози

Йулларим

Бахсига

Хайёмни укиб...

Муаллим

Қалам

Вакт нархи

Таваллуд

Қиш ўйлари

Қайдасан

Мажнунтол

Юлдуз

Дунёни қизғанма

Этмас...

Келмади

Юлдузли осмон…

Она Ватан

Нигохларинг...

Она юрт

Хазрати инсон…

Тугаган сабр

О халким…

Углим Фирдавсга

Дилдор...

Онажон