Дил розларим сизга армугон!
Дилсора Фозилова
Dilsora Fozilova

5/14/2007 1:38:42 PM
Йулсизлар

Илтимос тан берманг бошкага,
Улуглик, яктолик камаяр.
Хозир сиз ухшайсиз кашкага,
Отингиз узокдан куринар.

Бирлашманг, душманлар енгилар,
Одамзодга эрмак хам керак.
Биз эмас биринчи, сунгилар,
Ун беш йилдан бери халк халак.

Дуппингизни отинг осмонга,
Йулсизлар йулсизга сотилса.
Узи инсоф берсин ёмонга,
Кимлардир камалса, отилса.

Бирингиз куролли йул танланг,
Халк булар отилган эртага.
Бош булинг диний бир окимга
Террорист булсин халк уртада

Бошкангиз хато денг бу йулни,
Аммо кирманг тинчрок курашга.
Бирингиз узатинг унг кулни,
Бошкангиз розимас "ярашга"

Дахо деб атанглар бировни,
Мактанглар осмонга кутариб.
Чикмаса ишончга ярокли,
Индамай кетасиз йуталиб.

Йигинг, одам йигинг бу обру,
Натижага кимнинг иши бор.
Келманг "ёв" томонга рубару,
Унингда сиздан зур ниши бор.

Саваланг бир фикр айтганни
Ахир сизникига ухшамас.
Калласини кесинг усганни
Ёки сиз, ё хеч ким яшамас.

Номингизни ёзманг изохга,
Номини ёзганни бугинглар,
Оёк босинг хакка, гувохга,
Хакоратда ипни узинглар.

Хотин булса бузук атанглар,
Кунингиз аёлга колдими.
Эркак булса аблах, луттибоз,
Беайбин топасиз бир куни.

Не илож оналар тукса ёш,
Йулларда саргайса ранглари.
Худодан сурасинда бардош,
Угил туккан холи танглари.

Бир ками дунё бу уртанманг,
Чикса хам фгонингиз дуди.
Насиф этмаганда нетасиз,
Отангиз сунг йули, тобути.

Ким халкни уйлайди шу махал,
Жигилдон кулдираб турганда.
Муаммосин узи килар хал,
Сиз йулда мустахкам эканда.

Узлари ютарлар курашда,
Сиз кейин борасиз шошилмай.
Дейсиз хаккимиз куп хурликда,
Кукракка урасиз оширмай.

Сузларим шунчалар корадир,
Узим хам газабнинг кулиман.
Бугилган овозим ярадир,
Мен хам шу туданинг бириман.


Мен сендан кетмадим

Олис юртда омон бўлганим басми?

Адашган Кема

Тош йуллар

Билмайди деб уйлардинг Она!

Волидамга

Эссиз утиб кетганнинг жони...

Деразамдан нурдай сингиб кел!

Хат

Кузингизга кучмасин дардим...

МЕНГА ШЕЪР АЙТАДИ ШОИР СУВРАТИ

Хасратлашайлик.

Сизни яна кутавераман...

Юлдузларга тош отадилар

Ёлгиз соя

Тинмадингга Онажон

Богда жийда гуллаганга ухшайди

Гийбатчи фосикларга

Кудратинг нимада

Бахор хам келарми надомат билан?

Яхшиямки билмаган эдим...

Хаёлимда дунё бор

Сен Камарсен...

Араз

Тошдан садо

Дилкаш одамлар

Шоирлар Ватани

Хулоса

Юртдошларга янги йил тухфаси

Ёмгир тинмасин

Ёд

Ягонам

Куйинмокка арзимас...

Хаёл билан ёнингга кетдим

Согиндим

Сен оёк босганда копконга...

Дилдошга зор этдинг

Келмадинг

Онамнинг суврати

Алла болам алла-ё

Бухорода оловлар ёнди...

Ёдгор Обидга

Онамга

Тингла булбул...

Гудак армон

Осон эмас

Мен усган кишлок

Бошкадир...

Бевакт ёккан кор..

Сен менга энг мунгли кушингни айт...

Сенинг нечун сочларинг оппок?

Ёш билан...

Уртагай...

Сен наврузга ишонгин болам

Майли тошлар отгин...

Юракка ухшар

Хузурингга бораман узим.

Илгамок душвор

Калбимнинг тилини билмайди тилим

Куклам

Найлайин

Кордай тукилсам...

Узбекистон кахрамонлари

Сабина

Нурафшон кунда гам этма...

Шеър ёзаман корачигингга...

Лулижон...

Мени излама...

Бир кун чакмок булиб ёниб бораман

Кузларингни ой нурида курмаганлар...

Огринаман... огринаман миллатим...

Тунги тилак

Минораи Калон

Муродига етдими жоним?

Согинч изтироби.

Юрагимга ухшар куз фасли...

Хумо кунадими золим бошига?

Янгалар

Мухаммас битгунчалар.

Келки ишк...

Бухоронинг зардуз кизлари.

Аёл…

Жийда гуллаганда

Хаёт кушиги

Багрингда огрик бор сезаман.

Мактов

Илон

Карзга ботдим...

Ухламай чикасан тушларимда сан.

Бирлашмок керак

Достон булур...

Такдир...

Истайман

Хаёллар сураман холос.

Мени ёдга оласанми хеч?

Бурон тугулмокда

Уйгон Бухоро

Ёмгир

Хадя

Ёлгон сузламанг

Шодмасмен

Келин зори

Б суз уйини

Куёш

Отамнинг уйи.

Хор айласанг

Гулижон

Кузмунчокларим

Жони курбонингни ол

Эл менинг онамдир…

Ойнинг сири

Чопиб кетаяпман

К суз уйини

С суз уйини.

Хаёлларинг умр йулларинг

Кечиролмай узим узимни...

Деди: Фарзинг адо этгил...

Жимжитликнинг гавголари

Айламас

Дуст булмок осонмас

Устимдан куларган булардинг

Шоирнинг аёлига

Жаннатга ким лойик?

Мен сажда киламан

Узбек аёли

Одамийлик киссаси

Бир бор имкон бермай кетдинг адоларингга

Ишк шароби

Хорижлик дустларимга

Йулсизлар

Сунги кунгирок

Тушлар энди мени тинч куйинг...

Бир куни тогларга айланар дунё

Иложим йук мани...

Инсон суз учунми...?

Дийдор киёматга колган Отажон!

Эхтиёж ва хохиш

Ойга боксам курингай...

Бахор гуллади

Одамлар...

Амрикодан уйланаман (хазил)

Эгасига коладир.

Орзулари осмон киз

Юрагим санчийди...

Алпомиш тугмадинг она

Хандаман

Сазо килдинг мани

Овозим (2)

Овозим

Йуловчи

Бухоро йиглади.

Йиглашим керак

Юртдан олисда

Накадар огир...

Ёқут ғунча

Навруз келмади

Ёрил тош

Илхом фариштасига

Жавоб

Бугуннинг шеъри

Умидсизлик

Суз...

Ғиждувон

Аёл елкаси

Куйма кунгил

Карнай овози

Йулларим

Бахсига

Хайёмни укиб...

Муаллим

Қалам

Вакт нархи

Таваллуд

Қиш ўйлари

Қайдасан

Мажнунтол

Юлдуз

Дунёни қизғанма

Этмас...

Келмади

Юлдузли осмон…

Она Ватан

Нигохларинг...

Она юрт

Хазрати инсон…

Тугаган сабр

О халким…

Углим Фирдавсга

Дилдор...

Онажон