Дил розларим сизга армугон!
Дилсора Фозилова
Dilsora Fozilova

5/15/2008 9:59:43 AM
Мен усган кишлок

(Углим Фирдавсга)

Чизган сувратларинг мужиза болам,
Сенда бир олам бор билмаган кайгу.
Ухлаб колганда хам кулингда калам,
Чехрангдан ёгади илохий туйгу...

***

Бир кун рассом булсанг оламга машхур,
Номингга кушилса "сохиби калам"
Сендан бир утинчим азизм бордир,
Мен усган кишлокнинг расмин чиз болам.

Изладим.., топмадим арзигувчи суз,
Тасвир этолмадим уша сувратни,
Армон оташида ингранганда куз,
Сенда сезмокдаман гудак санъатни.

***

Нурлар жилоланган осмон остида,
Олисдан куринган кум-кук тоглар бор.
Куёш макон курган тоглар пастида,
Яшил теракзорлар, узум боглар бор.

Сунг зангор адирлар, юлгунзор кенглик,
Багрини кок ёриб дарё окади.
Шундай гузалликка юз тутиб тенглик,
Бир кум-кук дарвоза масрур бокади.

Уша дарвозадан бошланар кишлок,
Кул ушлашиб яшар катор ховлилар,
Хар тонг гузалликни тутганда тулгок,
Кизарар сув буйлаб усган олулар.

Хар ховли бир кичик гуллаган бустон,
Сувлар сепилади сахар чоглари,
Ариклар четида усади райхон,
Хушбуй буй таратар кишлок боглари.

Хашам ва сохталик йирок бир гуша,
Чин кулгу, чин кайгу, тирик мухаббат.
Унда хануз бекам инсоф, андиша,
Тоза гузаллигу, шаффоф садокат.

Кирда куй бокади, дуппили бола,
Дарёга чумилиб чикарар хордик.
Тангали дунёга булмаган ошна,
Хислар улгаяди бебахо, тиник.

Туккиз дунг устига утириб хануз,
Овози борича айтади кушик.
Хануз дуппи тикар кузлари юлдуз,
Байт булиб тукилар калбидаги ишк.

Карнайлар чалинар сахар чоглари,
Элни уйготади чорлагувчи куй.
Ёйиб бутун умр ишлаб топганин,
Бу эл кишлогига туй беради, туй...

Эрта тонг саломга келар келинчак,
Харир румол ичра лоладек ёниб.
Кашта румолчалар хадя этажак,
Болалар иргишлар кувониб, ёниб.

Наврузлар бебахо, навруз бетакрор,
Думбира чалган ким, улан айтган ким
Сумалак пиширар ёш яланг бедор
Дунёда бу кадар шодлик топмадим...

Ховузга сочларин тушаб мажнунтол
Шейпон бор анорзор, олмазор ичра,
Утгану-кайтгандан сураб хол-ахвол.
Кексалар чой ичиб килар хангома.

Поёнсиз далалар... пахтазор, тутзор.
Уфкка туташади гулдор этаги,
Тиниб тинчимаган асл эли бор,
Гуллаган богидек бахор юраги...

Узун, тор сукмок бор кишлок оралаб
Мактабга туташган нурли бир дунё.
Унда хис килурсан когоз коралаб,
Олам марказида турибсан танхо.

Кишлок чеккасида кабристон бор,
Зиёратгох этган муътабар кабр.
Хузурига чорлар азиз бузруквор,
Дардлашиб топурман калбимга хузур.

Ялангоёк чопиб, товон куймаган
Йигитга ер тафти бегона болам.
Захматни курмаган, дардни туймаган,
Бахт кадрин билмайди яшаб хам бекам.

Мен сабаб айросан бебахо юртдан,
Мен сендан энг тоза хислар карздор.
Дардкаш она элдан, она Ватандан,
Углим, менинг бир жуфт углон карзим бор.

Тошларга айланган сабрим бехисоб,
Кузимда согинч бор, багримда титрок.
Менинг армонларим булганда китоб,
Рангларингга кучсин мен усган кишлок.


Мен сендан кетмадим

Олис юртда омон бўлганим басми?

Адашган Кема

Тош йуллар

Билмайди деб уйлардинг Она!

Волидамга

Эссиз утиб кетганнинг жони...

Деразамдан нурдай сингиб кел!

Хат

Кузингизга кучмасин дардим...

МЕНГА ШЕЪР АЙТАДИ ШОИР СУВРАТИ

Хасратлашайлик.

Сизни яна кутавераман...

Юлдузларга тош отадилар

Ёлгиз соя

Тинмадингга Онажон

Богда жийда гуллаганга ухшайди

Гийбатчи фосикларга

Кудратинг нимада

Бахор хам келарми надомат билан?

Яхшиямки билмаган эдим...

Хаёлимда дунё бор

Сен Камарсен...

Араз

Тошдан садо

Дилкаш одамлар

Шоирлар Ватани

Хулоса

Юртдошларга янги йил тухфаси

Ёмгир тинмасин

Ёд

Ягонам

Куйинмокка арзимас...

Хаёл билан ёнингга кетдим

Согиндим

Сен оёк босганда копконга...

Дилдошга зор этдинг

Келмадинг

Онамнинг суврати

Алла болам алла-ё

Бухорода оловлар ёнди...

Ёдгор Обидга

Онамга

Тингла булбул...

Гудак армон

Осон эмас

Мен усган кишлок

Бошкадир...

Бевакт ёккан кор..

Сен менга энг мунгли кушингни айт...

Сенинг нечун сочларинг оппок?

Ёш билан...

Уртагай...

Сен наврузга ишонгин болам

Майли тошлар отгин...

Юракка ухшар

Хузурингга бораман узим.

Илгамок душвор

Калбимнинг тилини билмайди тилим

Куклам

Найлайин

Кордай тукилсам...

Узбекистон кахрамонлари

Сабина

Нурафшон кунда гам этма...

Шеър ёзаман корачигингга...

Лулижон...

Мени излама...

Бир кун чакмок булиб ёниб бораман

Кузларингни ой нурида курмаганлар...

Огринаман... огринаман миллатим...

Тунги тилак

Минораи Калон

Муродига етдими жоним?

Согинч изтироби.

Юрагимга ухшар куз фасли...

Хумо кунадими золим бошига?

Янгалар

Мухаммас битгунчалар.

Келки ишк...

Бухоронинг зардуз кизлари.

Аёл…

Жийда гуллаганда

Хаёт кушиги

Багрингда огрик бор сезаман.

Мактов

Илон

Карзга ботдим...

Ухламай чикасан тушларимда сан.

Бирлашмок керак

Достон булур...

Такдир...

Истайман

Хаёллар сураман холос.

Мени ёдга оласанми хеч?

Бурон тугулмокда

Уйгон Бухоро

Ёмгир

Хадя

Ёлгон сузламанг

Шодмасмен

Келин зори

Б суз уйини

Куёш

Отамнинг уйи.

Хор айласанг

Гулижон

Кузмунчокларим

Жони курбонингни ол

Эл менинг онамдир…

Ойнинг сири

Чопиб кетаяпман

К суз уйини

С суз уйини.

Хаёлларинг умр йулларинг

Кечиролмай узим узимни...

Деди: Фарзинг адо этгил...

Жимжитликнинг гавголари

Айламас

Дуст булмок осонмас

Устимдан куларган булардинг

Шоирнинг аёлига

Жаннатга ким лойик?

Мен сажда киламан

Узбек аёли

Одамийлик киссаси

Бир бор имкон бермай кетдинг адоларингга

Ишк шароби

Хорижлик дустларимга

Йулсизлар

Сунги кунгирок

Тушлар энди мени тинч куйинг...

Бир куни тогларга айланар дунё

Иложим йук мани...

Инсон суз учунми...?

Дийдор киёматга колган Отажон!

Эхтиёж ва хохиш

Ойга боксам курингай...

Бахор гуллади

Одамлар...

Амрикодан уйланаман (хазил)

Эгасига коладир.

Орзулари осмон киз

Юрагим санчийди...

Алпомиш тугмадинг она

Хандаман

Сазо килдинг мани

Овозим (2)

Овозим

Йуловчи

Бухоро йиглади.

Йиглашим керак

Юртдан олисда

Накадар огир...

Ёқут ғунча

Навруз келмади

Ёрил тош

Илхом фариштасига

Жавоб

Бугуннинг шеъри

Умидсизлик

Суз...

Ғиждувон

Аёл елкаси

Куйма кунгил

Карнай овози

Йулларим

Бахсига

Хайёмни укиб...

Муаллим

Қалам

Вакт нархи

Таваллуд

Қиш ўйлари

Қайдасан

Мажнунтол

Юлдуз

Дунёни қизғанма

Этмас...

Келмади

Юлдузли осмон…

Она Ватан

Нигохларинг...

Она юрт

Хазрати инсон…

Тугаган сабр

О халким…

Углим Фирдавсга

Дилдор...

Онажон