Дил розларим сизга армугон!
Дилсора Фозилова
Dilsora Fozilova

4/18/2008 12:00:56 PM
Сен менга энг мунгли кушингни айт...

Севимли хофизим Шерали Жураевга.

Сен менга энг мунгли кушигингни айт
Дийдалар чертилсин рубобинг булиб,
Багрим уртанади зардобга тулиб,
Сен менга энг мунгли кушингни айт...

Топталишдан куйла, фирокдан куйла,
Озорларим олсин огрикли хилкат,
Юртдан айроликдан, иймондан суйла,
Сен менга энг мунгли кушингни айт...

Комати ёй булган элимиз бирдир,
Товонни куйдирган йулимиз бирдир,
Булбуллар рашк килган тилимиз бирдир,
Сен менга энг мунгли кушингни айт.

Карвон йулларида йиглаган келин,
Рухимда яшайди изтироб булиб,
Охим бориб сенга етмади нечун,
Тингласа кетмади тошлар хам эриб...

Интизор кут дединг, юрагим огир
Йукликка тиз чукдим, йукдир жавоби.
Ширин ёлгонларга айламай сабр,
Ютиб кетди жонни ростлик гирдоби.

Кутдим, суянгани тогларни кутдим
Ёмгирлар тиладим ёшим ювсин деб.
Мен факат кечирдим, факат унутдим
Бурилар кетдилар юрагимни еб...

Бир камдир бу олам, дардкаш одамзот,
Куз ёшлар иймонли кузларга безак,
Аммо чин дусту - ёр тополмай хайхот,
Борми пешонамда якка уртанмак...

Куйла сузга сигмас аламларимни
Танлари жимирлаб, хайрон боксинлар.
Куйла куёши йук оламларимни,
Охларим дунёни утсиз ёксинлар.

Сен менга энг мунгли кушингни айт...
Айтолсанг менданда мунглирогини.
Конимда тулгонсин аламли хасрат,
Захардай куйдирсин кунгил догини.

Сен менга энг мунгли кушингни айт,
Хушларим учсинлар охангида жим...
Дустлар окибатсиз, ётлар бешафкат,
мен факат куй билан колай хофизим.

Сен менга энг мунгли кушингни айт.


Мен сендан кетмадим

Олис юртда омон бўлганим басми?

Адашган Кема

Тош йуллар

Билмайди деб уйлардинг Она!

Волидамга

Эссиз утиб кетганнинг жони...

Деразамдан нурдай сингиб кел!

Хат

Кузингизга кучмасин дардим...

МЕНГА ШЕЪР АЙТАДИ ШОИР СУВРАТИ

Хасратлашайлик.

Сизни яна кутавераман...

Юлдузларга тош отадилар

Ёлгиз соя

Тинмадингга Онажон

Богда жийда гуллаганга ухшайди

Гийбатчи фосикларга

Кудратинг нимада

Бахор хам келарми надомат билан?

Яхшиямки билмаган эдим...

Хаёлимда дунё бор

Сен Камарсен...

Араз

Тошдан садо

Дилкаш одамлар

Шоирлар Ватани

Хулоса

Юртдошларга янги йил тухфаси

Ёмгир тинмасин

Ёд

Ягонам

Куйинмокка арзимас...

Хаёл билан ёнингга кетдим

Согиндим

Сен оёк босганда копконга...

Дилдошга зор этдинг

Келмадинг

Онамнинг суврати

Алла болам алла-ё

Бухорода оловлар ёнди...

Ёдгор Обидга

Онамга

Тингла булбул...

Гудак армон

Осон эмас

Мен усган кишлок

Бошкадир...

Бевакт ёккан кор..

Сен менга энг мунгли кушингни айт...

Сенинг нечун сочларинг оппок?

Ёш билан...

Уртагай...

Сен наврузга ишонгин болам

Майли тошлар отгин...

Юракка ухшар

Хузурингга бораман узим.

Илгамок душвор

Калбимнинг тилини билмайди тилим

Куклам

Найлайин

Кордай тукилсам...

Узбекистон кахрамонлари

Сабина

Нурафшон кунда гам этма...

Шеър ёзаман корачигингга...

Лулижон...

Мени излама...

Бир кун чакмок булиб ёниб бораман

Кузларингни ой нурида курмаганлар...

Огринаман... огринаман миллатим...

Тунги тилак

Минораи Калон

Муродига етдими жоним?

Согинч изтироби.

Юрагимга ухшар куз фасли...

Хумо кунадими золим бошига?

Янгалар

Мухаммас битгунчалар.

Келки ишк...

Бухоронинг зардуз кизлари.

Аёл…

Жийда гуллаганда

Хаёт кушиги

Багрингда огрик бор сезаман.

Мактов

Илон

Карзга ботдим...

Ухламай чикасан тушларимда сан.

Бирлашмок керак

Достон булур...

Такдир...

Истайман

Хаёллар сураман холос.

Мени ёдга оласанми хеч?

Бурон тугулмокда

Уйгон Бухоро

Ёмгир

Хадя

Ёлгон сузламанг

Шодмасмен

Келин зори

Б суз уйини

Куёш

Отамнинг уйи.

Хор айласанг

Гулижон

Кузмунчокларим

Жони курбонингни ол

Эл менинг онамдир…

Ойнинг сири

Чопиб кетаяпман

К суз уйини

С суз уйини.

Хаёлларинг умр йулларинг

Кечиролмай узим узимни...

Деди: Фарзинг адо этгил...

Жимжитликнинг гавголари

Айламас

Дуст булмок осонмас

Устимдан куларган булардинг

Шоирнинг аёлига

Жаннатга ким лойик?

Мен сажда киламан

Узбек аёли

Одамийлик киссаси

Бир бор имкон бермай кетдинг адоларингга

Ишк шароби

Хорижлик дустларимга

Йулсизлар

Сунги кунгирок

Тушлар энди мени тинч куйинг...

Бир куни тогларга айланар дунё

Иложим йук мани...

Инсон суз учунми...?

Дийдор киёматга колган Отажон!

Эхтиёж ва хохиш

Ойга боксам курингай...

Бахор гуллади

Одамлар...

Амрикодан уйланаман (хазил)

Эгасига коладир.

Орзулари осмон киз

Юрагим санчийди...

Алпомиш тугмадинг она

Хандаман

Сазо килдинг мани

Овозим (2)

Овозим

Йуловчи

Бухоро йиглади.

Йиглашим керак

Юртдан олисда

Накадар огир...

Ёқут ғунча

Навруз келмади

Ёрил тош

Илхом фариштасига

Жавоб

Бугуннинг шеъри

Умидсизлик

Суз...

Ғиждувон

Аёл елкаси

Куйма кунгил

Карнай овози

Йулларим

Бахсига

Хайёмни укиб...

Муаллим

Қалам

Вакт нархи

Таваллуд

Қиш ўйлари

Қайдасан

Мажнунтол

Юлдуз

Дунёни қизғанма

Этмас...

Келмади

Юлдузли осмон…

Она Ватан

Нигохларинг...

Она юрт

Хазрати инсон…

Тугаган сабр

О халким…

Углим Фирдавсга

Дилдор...

Онажон