Дил розларим сизга армугон!
Дилсора Фозилова
Dilsora Fozilova

6/10/2011 11:09:37 PM
Кахваранг кузингнинг сохилларида...

Сендан юлдузу-ой таъма килмадим,
Бир жуфт жовдираган кузингдан булак,
куксимни куйдирган севгингдан булак.
Бармогингдан оккан сехрингдан булак
дунё муъжисасин сирин билмадим
баъридан юз бурдим, парво килмадим...
...йургагида етим нораста юрак.

Ургимчак турида хонкизи каби,
Туткунмен нигохинг кокилларига.
Такдир томирлари дордек осилган,
Кахваранг кузингнинг сохилларида...