Дил розларим сизга армугон!
Дилсора Фозилова
Dilsora Fozilova

3/20/2007 10:58:24 PM
Кунгил мулки куёшдир

Нур истаган хар кунгилга, кунгил мулки куёшдир,  
Жиловин сал эркин этсанг, суз дегани бебошдир.  
Суз мангамас, мен сузимга хукм этгувчи амирман,  
Менга у хукм етар булса, бор хаётим куз ёшдир.  
 
Суз дегани шунча уткир, килич ундан олган дарс,  
Кесолмаса айтган ерин, айтганларинг суз емас,  
Шеьр буларми, байт буларми, кунглинг аксин топса бас,  
Етти улчаб бир кесган суз умру жонга йулдошдир.