Дил розларим сизга армугон!
Дилсора Фозилова
Dilsora Fozilova

4/20/2007 2:02:00 PM
Тикланмокка имкон

Хамма китоб укир, кутубхонада
Менинг вараклашга етмайди кучим.
Кузларим курмайди, мен арвохона,
Кузимни юмаман,
Огир нафас оламан бир зум.

Уйку элитади.., сунг сесканаман,
Эртага имтихон бермогим керак.
Бир лахза оромдан мен кизгонаман
вактимни,
бир кунгина сабр кил юрак.

Шанба.., бир кунгина сабр килолсанг
Сен буни киласан, килишинг керак.
Демак толикибман, жуда чарчабман.
шанба,
тикланмокка имкон бор демак.