Дил розларим сизга армугон!
Дилсора Фозилова
Dilsora Fozilova

3/22/2007 6:43:41 AM
Cиник каламим

Подшо халkи куркмас киличдан,  
курккани найзадек каламим,  
У тигдайин уткирлашгани сайин,  
Ичига йигмокда бадбуй аламин.  
Саф – саф килич тутган лашкарларига,  
Не хайрат тенг келса синик каламим...